توسط

طرح روشنایی خیابان جمهوری

طرح روشنایی خیابان جمهوری

طرح روشنایی خیابان جمهوری توسط شرکت فرانور تهیه شده است.
این طراحی از جهت وجود تقاطع های اصلی فراوان در معبر از جمله طرح های خاص به شمار می رود.
کلیه اصول طراحی مندرج در نشریه 195 روشنایی مربوط به تقاطع ها در جانمایی پایه ها رعایت شده است. در این طرح از 124 اصله پایه روشنایی 5/13 متری به همراه چراغ های 400 وات جهت تأمین روشنایی بهره گرفته شده است. هزینه ی اجرای طرح در حدود 8 میلیارد ریال برآورد شده است.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند