نورپردازی بناهای ارزشمند

نورپردازی و روشن نمودن بناها حتی قبل از اختراع لامپ های الکتریکی نیز وجود داشته است. همان طور که در تصاویر و اسناد قدیمی دیده می شود، اغلب در زمان جشن ها و مناسبت های خاص، بناهای مهم را با نور شمع، چراغ روغنی و مشعل ها روشن می کردند.

نورپردازی برج ها از گذشته های دور مورد توجه بوده است. برج ها همیشه نقش مهمی در معماری و منظر شهری داشته اند.

اختراع لامپ های الکتریکی در گسترش و بهبود نورپردازی ساختمان ها فرصت های تازه ای را به وجود آوردند. در حال حاضر ما به روشن کردن ساختمان ها عادت کرده ایم و این پدیده در خیلی از مراکز شهری مهم دیده می شود. امروزه، روشن کردن و تاباندن نور به یک بنای ارزشمند و مکان های جالب، به یک قسمت از منظر شهری تبدیل شده است.

روش های نورپردازی بناها

با توجه به سبک معماری بنا و ویژگی های بصری خاص آن، از روش های متفاوتی جهت نورپردازی آنها استفاده می شود. هر ساختمان هویت مستقل خود را دارد و هدف طراح می تواند از طریق یک روشن سازی خوب و صحیح بیان شود.

طراح روش ها را در رابطه با موضوع خود می آزماید و با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار، بهینه ترین را انتخاب می کند.

نورپردازی بناها می تواند با تاباندن نور به نمای ساختمان یا با روشن نمودن فضای داخلی آنها صورت می گیرد. همچنین با ترکیبی از این دو روش نیز امکان پذیر است.

تاباندن نور از فاصله نزدیک باعث ایجاد سایه های قوی می شود. حال آنکه با زیاد کردن فاصله سایه کمرنگتر شده و خاصیت سه بعدی نما کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

روشن نمودن فضای داخلی ساختمان ها ارتباط فضای درونی با فضای بیرونی را فراهم می سازد. به ویژه در مورد ساختمان های با نمای شفاف (نما شیشه ای) باعث دیده شدن فضای درونی می شود.

نورپردازی سقف و دیواره های داخلی به درک عمق ساختمان کمک می کند و سازه و ساختار بنا در مقابل سطوح روشن نمایان میگردد.

نمونه کارهای انجام شده

منبع (دانش زیباسازی شهری -انتشارات:سازمان زیباسازی شهر تهران)

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند