شرکت فرانورشرکت فرانور

هیئت مدیره

محمد علی عباسی


مدیر عامل

لیسانس مهندسی برق

فرزان آزاد


معاون فنی

لیسانس مهندسی برق

کیوان بهرامی


هیئت مدیره

كارشناس متالوژی

مجید یعقوبی


هیئت مدیره

لیسانس عمران