شرکت فرانورشرکت فرانور

هیئت مدیره

محمد علی عباسی


مدیر عامل

لیسانس مهندسی برق

فرزان آزاد


معاون فنی

لیسانس مهندسی برق

امیر گودرزی


هیئت مدیره

كارشناس برق

مجید یعقوبی


هیئت مدیره

لیسانس عمران